GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

12. iDDIA: ATATÜRK ATADÖNME Mi iDi ?G i r i s

Önsöz

Asagidaki ciddi iddialari; Atatürk´ü koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de göstermeye baslamislardir. Atatürk´e karsi bir kinin varligindan da bahsetmek gercek disi da olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal ortadan kaldirilmalari gerekir. Atatürk´ü koruma kanunlari adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde böyle bir sacma kanun yoktur. Hem Atatürk´ün bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece Atatürk´e yöneltilmis oldugu da kesindir. Atatürk´e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak gösterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada Atatürk´ü savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atatürkcülerin terbiyesizce küfürlere bas vurduklarini tespit etmek beni de üzdü.
Eger Atatürk´ü savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, küfürlere basvurarak, "Atatürkcüler cahil insanlardir" ön yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar


Mustafa Kemal Atadönme mi idi ?


Kaynak : Hayat ve Hatiratim (3), Dr. Riza Nur, 1992

sayfa 401:
MUSTAFA KEMAL Selanik'lidir. Harbiye mektebinde okumuþ, erkan-ý harb çýkmýþtýr. Kimi dönme, kimi Sýrp, kimi Bulgar, kimi Pomak diyor.

sayfa 351:
Mustafa Kemal bu iþi de yine bir kanun darbesiyle yaptý. O, makul söz dinler mi? Makul söz söylemeðe gelmez. Aksini yapar. Bir gün Istanbul'da Dolmabahçe Sarayýna bütün meb'uslarý toplamýþ. Onlara ders vermiþ. Burda tuhaf bir þey olmuþ. Mustafa Kemal "dýr" edat-ý haberine "týr" diyor. Selanik dönme þivesi. Celal Nuri kalkmýþ "Dýr"dir diyor. Gazi gazaba gelmiþ, hiddetle "Týr" diyor. Celal Nuri derhal "Evet efendimiz! Týr'dýr, bilemedim" diyor. Padiþahlar gibi "Efendimiz" olmuþtur.

sayfa 353:
Mustafa Kemal! Sen böyle þeye ne karýþýrsýn? Bu mutehassýs iþi. Bir takým dalkavuklardan bir komisyon yaptý; fakat onlarý da dinlemek deðil, kendi onlara emretti. Bu encümende Fazýl Ahmet de var. Niye bu Türk dilini yapan encümende dönme Ibrahim Necmi, Giritli Ahmed Cevad var? Zavallý Türk dili! ..... Fazýl Ahmed Türkçe'yi iyi telaffuz edemez. Peltektir. Ibrahim ile Cevad da anadilleri baþka olduðundan, Türkçe'yi fena telaffuz ederler. Iþte bunlardýr ki, bir kamusla Türkçe'ye telaffuz ve imla tayin ettiler. Bunda Mustafa Kemal'in de irfaný ve himmeti vardýr. O da dönme Türkçesi konuþur.

sayfa 354:
Derken bir imla Lügatý yaptýlar. "D"leri "T", "Kalmýyor"u "Kalmayor" yaptýlar. Bunlar hep Selanik dönmesi dilidir. Mustafa Kemal'in dili. Türkçe berbad edildi.

sayfa 480:
Ben en sade Türkçe'yi yazanlardan biriyim, ama bunlar züppelik, cehalet ve Türkçe'ye suikastten baþka bir þey deðildir. [Reþid Safvet] "takdim"i de "taktim" yazmýþ, "etdim"i "ettim", ilh... yazmýþ. "D"leri "T" yapmak aldý yürüdü. Sert ve yumuþak meselesi Türk fonetiðinde bunlarýn anladýðýndan büsbütün baþkadýr. Bunun sebebi Mustafa Kemal'in dönme Türkçesi böyle "T"lidir. Sýrf onun emri ve ona dalkavukluk icin bu rezalet-i lisaniyye yapýlmaktadýr. Türk'ün tecavüze uðramadýk nesi kaldý? Dili de artýk iþkence görmekte.

(devam edecek...)

kadavra
Jan 31


nesin lan sen öyle yusufmuþ yok neymiþ harbiden cýkta baðar bakalým istanbuldaysan taksim de atatürk yahudi diye ankaradaysan kýzýlayda atatürke kafir diyip küfür eden dallamalarda burda o yazdýklarýnýzý broþür diye dagýtýn yusuf denen herneyse o da güneydoðu bizim burlar bizim diye baðýrsýn sokakta burda sallamak kolay atatürk ün annesine laf söylemek babasýna laf söylemek kolay o yazdýklarýný seseli olarak anlatsana miillete ne olacak bak gör git bir yere kýrathaneye lokantaya ne biliyim bara falan al bir sandalye cýk üstüne gerile gerile baðýra baðýra söyle bunlarý ne olcak orda daha fazla kitlelere ulaþýrsýnýz

barbaros
Jan 31

kendini türk görmeyenlere


aynen katýlýyorum... HZ MUHAMMET efendimiz türktür... elbette ki türk ýrkýnda böyle insanlar çýkabilir hz muhammet gibi, yavuz sultan selim gibi, hz musa gibi, kemal atatürk gibi......

barbaros
Jan 31

hz muhammet türk tür

Bir muhakeme: Hz.�?brahim Sümerli olduðuna göre Hz.Muhammet Türktür
Bir ara bakanlýk da yapmýþ olan Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi köþe yazarý Namýk Kemal Zeybek 3 kitabý önerdiði yazýsýnda þu ifadeleri kullanýyor:

DE�?ERL�? bilgin Prof. Dr. Mümin Köksoy'un Yerbilimlerin Katkýsýyla Nuh Tufaný ve Sümerler'in Kökeni adlý kitabýný okumuþtum. Bugünlerde yeniden okudum. Okunmamasý büyük eksiklik olur.

Hazreti �?brahim'in Sümerli olduðunu söylüyor. Sümerler'in Türklüðü kesinleþmiþ olduðuna göre Peygamber efendimizin Türk soylu olduðunu söylemenin de o kadar olmaz bir görüþ olmadýðýný ise ben söylüyorum.

Görüldüðü gibi yazar Mümin Köksoy'un muhtemelen doðru da olabilecek "Hz. �?brahim Sümerlidir" ifadesinden Namýk Kemal Zeybek süper bir mantýk yürüterek "Sümerler Türktür, Hz. �?brahim Sümerlidir, O halde Hz. �?brahim Türktür, O Türk ise torunlarýndan olan Hz. Muhammet de Türktür" sonucuna ulaþmakta hiç zorluk çekmiyor. Yalnýz kendisine hatýrlatmak istediðim þey, buradan sadece Hz. Muhammet deðil, Hz. �?smail, �?shak, Yakup, Yusuf peygamberler yanýnda Hz. �?sa, tüm Arap ve �?srailoðullarýnýn da Türk olduðu sonucuna ulaþýlýr.

Hatta biraz zorlarsanýz ilk insan Hz. Adem'in Türklüðünü de ileri sürebilirsiniz, Allah ilk insaný en yüce kavim olan Türklerden yaratmayýp kimden yaratacak, deðil mi? Evrim teorisi açýsýndan bakýldýðýnda ise, tesadüfen çarpýþýp proteinleri oluþturan iki atomun da Türk olduðunu söylemek mümkün ama o zaman amip, kertenkele, maymun gibi Türklüðe yakýþmayacak varlýklarýn durumu biraz tartýþma götürebilir. Namýk Kemal Bey belki bu konuda bir iki aydýnlatýcý açýklama yapar.

ataturk dedigin sahsiyet ne yapti trablusgarp dan maglubiyetle ayrildi filistini yahudilere peskes cekti nasilmi filistini inglizlere verdi arkasini donup kacti sonra inglizlerde o topraklari yahudilere verdi.

xtpe
Jan 28.05