GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

9. iDDIA: ATATÜRK LOZAN´ DA OSMANLI iMPARATORLUGUNU SATTI MI ?

G i r i s

Önsöz

Asagidaki ciddi iddialari; Atatürk´ü koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de göstermeye baslamislardir. Atatürk´e karsi bir kinin varligindan da bahsetmek gercek disi da olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal ortadan kaldirilmalari gerekir. Atatürk´ü koruma kanunlari adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde böyle bir sacma kanun yoktur. Hem Atatürk´ün bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece Atatürk´e yöneltilmis oldugu da kesindir. Atatürk´e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak gösterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada Atatürk´ü savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atatürkcülerin terbiyesizce küfürlere bas vurduklarini tespit etmek beni de üzdü.
Eger Atatürk´ü savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, küfürlere basvurarak, "Atatürkcüler cahil insanlardir" ön yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar


Lozan Zafer mi, Hezimet mi?
Kadir Misirlioglu, c.1, s. 272, 273

Ingiliz heyetinin baþkani Lord Gurzon, Lozan'da Ismet Pasa'nin müsaviri sifatini haiz bulunan [Istanbul Hahambasisi] Hayim Naum efendiyi çagirarak daha önceki taahhütlere uygun olarak hilafet ilga edilmediði takdirde sulhun gerçeklesemeyecegini söylemiþtir. Esasen bu mesele ile öteden beri meþgul bulunan Hayim Naum Efendi, Ismet Paþa ile Lord Gurzon arasýnda bu mesele etrafindaki haberleri getirip götürmek suretiyle ciddi bir gayret sarfetmiþti.

Heyetin baskani Ismet Inönü, tek basina 'hilafeti kaldirma' sözü verecek mevkide degildi. Hatta o günlerde TBMM'de hilafet lehine bir hava dogmustu. Bizzat Mustafa Kemal Pasa hilafeti methediyordu. Mesela, Lord Gurzon'un tam Lozan'i terk ettigi gün, meshur Balikesir Hutbesini irad etmisti. Binaenaleyh, Hayim Naum'a müspet bir cevap veremedi.

Ismet'le iþi bitiremeyen Hahambaþý hemen atlayýp Türkiye'ye dönüyor. O esnada Izmir Iktisad Kongresinde bulunan Mustafa Kemal Paþa ile görüþüyor.

Harp Hatýralarým
Ali Ihsan Sabis, c.5, s. 358

Hatta, iddiaya gore Hayim Naum'a bir de yazýlý 'taahhüt' veriliyor. Ve akabinde 'yorgun olduðu' ileri sürülerek ordu terhis ediliyor.

Hatýralarý ve Söylemedikleri ile Rauf Orbay
Feridun Kandemir, s. 96-97

Ismet Paþa, anlaþýldýðýna gore, Lozan'da Ingilizlerle bir nev'i gizli arabuluculuk rolü oynayan Istanbul'un Hahambaþýsý Hayim Naum Efendinin telkinleriyle, hilafetin artýk ne þekilde olursa olsun Turkiye'de devamýna müsaade edilmeyip derhal atýlmasý lüzumu fikrini tamamiyle benimsemiþ bulunuyordu. Peki, ya dört-beþ ay önceki hilafete baðlýlýk hatta hilafetin kuvvetlendirilmesi düþünce ve kanaati ve bu yoldaki kat'i ifadeler ve Islam alemine bunun duyurulmasý hususundaki telaþ ve heyecan ne olmuþtu?

Cumhuriyet'e Giden Yol
Abdurrahman Dilipak, 1991
s. 330-335:

Lozan'da Ne Oldu?

Her sey Lozan görüþmeleri sýrasýnda oldu. Bir çok kaynaklarda "gizli bir anlaþma ile Ismet Paþa'nin Ingilizlere Hilafeti kaldýrma sözü verdiði" belirtiliyor. Yakýn Tarih Ansiklopedisinde de bu tez bir çok belge ile teyid edilmektedir.

Haim Nahum Efendi'nin bu yeni oluþumlarda büyük rolü olduðu görülüyor.. Daha sonra Mýsýr'a giderek Nasýr'ýn danýþmanlarý arasýnda yer alacak olan Nahum efendi, projesini Amerika'da hazýrlamýþ, Amerikan ve Fransýz entelijansý ile birlikte sonuçlandýrmýþtýr.. Nahum efendi Ismet Paþa'nýn Lozan'da yanýndan ayrýlmamýþ ve Mustafa Kemal Paþa ile de Izmir Iktisat Kongresi esnasýnda gorüþerek bu konuda görüþ alýþveriþinde bulunmuþtur.

Izmir Iktisat Kongresi yeni Türkiye Cumhuriyeti icin bir dönüm noktasýdýr. Ali Ihsan Sabis bu görüþmeden sonra askerlerin yorgun oldugu gerekcesi ile terhis edildigini yazar. Lord Gurzon görüsmelerin sonunda Hilafetin kaldýrýlmasý ile sulhün mümkün olabileceði mesajýný verecektir.

Karabekir'in hatýralarýnda belirttiðine gore Nahum Batýlý ülkelere "Türklerin Islami bünyesini deðiþtirerek onlarýn Protestanlýðý kabul etmelerinin kolaylaþtýrýlacaðýný" anlatmýþtýr. Gerçekten de Lozan sonrasý geliþmeler çok ilginçtir. Batýlýlara ve azýnlýklara bir çok imtiyazlar verilirken, okullardaki Islam tarihi, Osmanlý tarihi kaldýrýlarak Yunan Medeniyeti tarihi konmuþ, Maarif Vekaleti Batý klasiklerini tercüme ettirerek, ardýndan ders kitaplarýný Yunan ve Batý düþüncesi doðrultusunda yenileyerek bu emele hizmet edilmiþtir.

Yakýn Tarih Ansiklopedisi'nin 3. cildinde yer alan (S:62) bir belgeye göre, Haim Nahum Gurzon'a "Siz Türkiye'nin mülki tamamiyetini kabul edin, onlara ben Islamiyet'i ve Islam temsilciliklerini ayaklar altýnda çiðnetmeyi taahhüt ediyorum." demiþtir.

Inönü Lozan kahramanýdýr ve Halife sýnýr dýþýna gönderilmiþtir. Tek Parti iktidarýnýn Istiklal Mahkemeleri ve Takriri Sukun gibi iki önemli silahý vardýr artýk. Ve Türkiye Cumhuriyeti yeniden biçimlendirilmektedir. Bu kez Kurtuluþ Savaþý ruhuna karþý yeni bir ütopya, devlet zihniyetine hakimdir.

Olaylar bundan sonra arkasý arkasýna geliþir. 3 Mart 1340 (1924) Tevhidi Tedrisat.. Dini çevrelerde bir kýpýrdanýþ. 20 Nisan: Turkiye devletinin dini din-i Islamdýr.. Sistem Cumhuriyet, Din Islam, zahiren önemli bir deðiþiklik gözlenmiyor.

1 Subat 1925 Seyh Said isyaný. Ingilizler bir yandan Seyh Said'i destekler görünüp öte yandan Ankara'yý Seyh Said'e karþý kýþkýrtýr. Devlet-þeriat hesaplaþmasý örgütlenmektedir... 29 Haziran 1925'de Diyarbakýr'da 47 idam. 4 Mart 1925 Takrir Sükün kanunu... Ve ardýndan devrimler baþladi. Sapka kanunu, Türbe ve Zaviyelerin kapatilmasi.

2.5.1928'de, 1924 Anayasasinin 2. maddesi deðistirilerek "Turkiye devletinin dini din-i Islamdýr" ibaresi çikarildi ve yerine de herhangi bir hüküm konmadi. Din yoktu artik. Allah adina yaplan yeminlerdeki "Vallahi" yerine "Namusum üzerine söz veririm" ibaresi kondu.

Ayni zamanda Anayasa'nin 26. maddesi de degistirilerek TBMM'nin görevleri arasindaki seriat hükümlerinin yerine getirilmesine iliskin hüküm de yok edildi.

.......

"Bati'ya kalkan tren" hizini almisti.

"Hilafet'in kaldirilmasina distan ve içten akisler" derleyen Ahmet Kabakli, Türk Edebiyati'nin Nisan sayisinda bu konuya oldukca genis yer ayiriyor. Ikbal gibi Islam sairleri o zaman Mustafa Kemal'i "Mücahid-i Islam" olarak selamliyordu. Sonra "Eyvah"i yazacakti ama olan olacakti bu arada.

Kabakli'nin bu derlemesini özet olarak buraya aktariyorum:

>

Ingiliz yazari Ph. Gravet "Saltanat ve Hilafet'in kaldirilmasini Türkiye'yi bir Avrupa devleti haline getirmek isteyen devrimci degisikliklerin ilki" olarak yorumluyor.

Hind müslümanlari ve Avrupa müslümanlari Hilafetin kaldirilmasi karsisinda hayal kirikliklarini ifade ederlerken "Briton and Turk, London 1941"de su görüsler yer almaktaydi: "Türk Cumhuriyetcileri, müslüman uyruklari olan herhangi bir gayrimüslim devlet için (Ingiltere gibi) her zaman güçlükler çikartacak bir kurumu (Hilafeti) ortadan kaldirmakla Britanya Imparatorlugu'na olaganüstü bir iyilik yapmistir."

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html
Jan 09.05

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html

sitenin ana sayfasini gormedim siteyi yapanlar yahudi diilmis kusura bakmayin ve adamlarin amaci
yeryuzundeki yahudi faaliteylerini ve hizmet edenleri aciklamak siteyi yapanlar yabancilar cunku american kanunlarina gore yapilmis site az once okudum ve orda ataturk hakkinda bise denmiyo sadece yahudi bi lider oldugu yada yahudilere hizmet ettigi yaziyo

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html


http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html
Jan 9, 2005

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html

o siteyi yapanlar yahudiler ve dunyada yahudiler icin calisanlarin isimleri yani yahudi liderler yada yahudilik icin calismis caba sarf etmis insanlarin isimlerini koymuslar oraya gecmisde yada hala var olan insanlar ordakiler kadavra ne oldu yani site ismi verdiysek ? sen kimsin lan falan diye cikisiyosun sana bi lafmi dokundurduk hayret bise

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html


http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html
Jan 9, 2005

jewish yahudi demek onuda acikliyim sana belki buna falan dersin

http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html


Posted By: http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html
Jan 9, 2005

barbaros suraya bak bakim ne gorucesin
barbaros su siteye bak bakim ne goruceksin acaba ?? http://www.jewwatch.com/jew-leaders-folder.html bu biteyi yapanlarda ne ataturk dusmanlari nede muslumanlar sadece bi bak

barbar os
Jan 8, 2005

adsýz a

talat paþa ve doktor nazýmý ayný bir tutabilirsiniz ama atatürkün onlarla ayný dava içinde olduklarýný söyleyemezsiniz... talat paþa ve doktor nazým mason du ama atatürk mason deðildi.. doktor nazýmýn 31 mart vakasý sonrasý kurulacak olan meclisin açýlýþýnda, ona verilen bir bildiryi bilerek saklamýþtýr. o bildiri eski bir melami tarafýndan yazýlarak mecliste okunmasýgayesiyle doktor nazýma verilmiþti. doktor nazým ve talat paþa ve dava arkadaþlarý mason olduklarý için o bildiriyi okumamýþtýr. türk halkýnýn tek düþmaný yahudidir. ve onlar doktor nazým gibileri çok iyi kullanmaktalar. ama atatürk hiçbir zaman yahudinin oyununa düþmemiþtir.

kadavra
Dec 31, 2004

usatr06@hotmail.com

burdakiler yok amerikalý senetör yok ingiliz asamesi atatürk e þu dedi atatürk hakkýnda þunu sundu diyor o amerikalý büyük elçiler çok iþler yaptý büyük þiler baþardý bir bakarsýn diyarbakýrda bir bakarýsýn çeçenistanda veya

Eric Edelman kimdir ?
1) Ukrayna göçmeni yahudi bir aileden gelen Edelmanýn annesi �?stanbul yahudilerinden bu sebeple Türkçeyi anadili gibi konuþuyor dersek yanlýþ olmaz ama siz bakmayýn o yine Türkiyede Türkçeyi az anlarmis gibi yapacaktir. Kendisi 14 aralýk 1952de Columbus, Ohio'da dünyaya gelmiþ.
2) Edelman seçilmiþ irktan olduðundan mesleðinde hýzla yükselmiþ. Kýsa zamanda çok kritik yerlere kritik zamanlarda gönderilen bir diplomat olmuþ
3)1980 yilinda Amerikan dýþýþleri bakanlýðýna girdiði yýlki ilk görev yeri tesadüfe bakýn yahudilerin kutsal mekanlari Bati �?eria ve Gazze Bölgeye özerklik tanýnmasý için görüsmelerde bulunan Amerikan delegasyonunun üyesi. Katýldýðý görüþmelerden bir kaç hafta sonra Israil Kudüsü baskent ilan etti ve binlerce yýllýk yahudi düþü gerçek oldu. Edelman buna tanýklýk etti
4) Ikinci görev yeri Sovyetler birligi burada Amerikan Dýþýþleri Bakanligi özel danýþmaný oldu. Kendisine hangi konularda danýþýldý bilemeyiz ama Edelman 1984-1986 yýllarý arasýnda Sovyet �?mparatorluðunun çöküsüne taniklik etti. Ne tesadüf degilmi?
5) Edelmanýn bundan sonraki görev yeri 1989-1990 yýllarý arasýnda Doðu Avrupa Masasý Direktörlüðü. Esas görevi Varþova paktýnýn daðýlmasýna çalýþmak olan bir birimdir bu. Edelman o kadar þanslý bir adamki baþka bir tarihi olayada burada tanýk oldu. Berlin Duvari Yýkýldý,Almanya birlesti ve Varþova pakti çöktü...Ne büyük tesadüf degilmi ?
6)1993 yilinda Çekoslovakyaya Prag Büyükelçi müstesari olarak gönderildi. Göreve baþladý ve bu ülkeye uðurlu ayaðý deðer deðmez Çekoslovakya karpuz gibi ikiye yarildi. Çek cumhuriyeti ve Slovakya adinda iki yavru dogurdu.
7) Bundan sonra Cheneyin çevresinde görmeye baþladýk Edelmaný. Cheney özel ekibindendi kendisi. Bushun seçilmesinden sonra ise Ulusal Güvenlik �?efi oldu. Bütün 11 Eylül,Afganistan ve Irak olaylari sirasinda bu birimin baþýydý.
8) Kendisi ayrýca �?sraildeki aþýrý saðcý Likud partsisinin çok sevdiði bir isimdir.
Evet vee sayýn Eric Edelman ne olduysa bir anda Büyükelçilik görevine gönderilmesine karar verildi. Edelmanýn geçmiþine bakarsak girdiði ülkelere hep tarihi deðiþimler öncesi ayak basmýþ bir þahsiyet.
TÜRK�?YEN�?N ABD BÜYÜKELÇ�?S�? ER�?C EDELMAN HEP�?M�?ZE HAYIRLI OLSUN !!!!!
Bakalim ne gibi tarihi olaylar yasiyacagiz....
......... sitesinden
usatr06@hotmail.com

Mehmet
Dec 28, 2004
*********

Omer Faruk
Sep 17, 2004

M. Kemal'in kim olduðuna dair küçük bir hakikat

(Risale-i Nurdan)
[Bera-yý malûmat size gönderildi.]

Büyük Doðu'nun yirmi dokuzuncu sayýsýnda; "Lozan'ýn �?çyüzü" diye yazýlan makaleden...

�?ngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi. Dedi ki:
"Türkiye �?slâmî alâkasýný ve �?slâmý temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliði etmiþ olur ve Hýristiyan dünyasýnýn hürmet ve minnetini kazanýr; biz de kendisine dilediðini veririz."

Lozan'da Türk murahhas heyeti baþkaný bulunan ve henüz hakikî kasýtlarý anlayamayan �?smet Paþa, bir aralýk bütün Hýristiyan emellerinin Türkiye'yi mazisindeki ruh ve mukaddesat kökünden ayýrmak olduðunu sezdiði halde, þu gizli ivaz ve teminatý veriyor ve diyor ki:
"Eskiden beri kökleþmiþ ve köhne engellerden, yani an'ane-i �?slâmiyetten kurtulmak hususunda besledikleri-yâni �?smet'in beslediði-azmin, inkâr edilmez delilidir."

Harfi harfine iktibas ettiðimiz bu sözlerle, Türk baþmurahhasýnýn, yâni �?smet'in, eskiden kökleþmiþ ve köhne olmuþ engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediði kat'î azimle ne kasdettiðini ve bunu hangi maksat altýnda �?slâmiyet düþmanlarýna ivaz diye takdim ettiðini sormak lâzýmdýr.

Konferansýn birinci defasýnda Türk baþmurahhasý, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadýðý ve büyüðüne, yani Mustafa Kemal'e bildirmek zorunda olduðu için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaþa'dan Ankara'ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) �?zmir'den Ankara'ya götüren trenle Eskiþehir'de buluþuyor. Bir arada ve baþ baþa seyahat... Sonra Ankara gizli meclis toplantýlarý_ Fakat esas meselelerde daima baþ baþa. Mustafa Kemal ile �?smet beraber içtimalarý ve karar: "Din öldürülecektir."

Lozan Konferansýnýn ikinci sayfasý: "..... Artýk herþey Türkiye hesabýna çantada hazýrdýr. Yani dini terk ile herþey yapýlacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve �?smet hükûmeti) bundan böyle, bu millette, �?slâmiyeti katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasým dünyanýn kumandanlarýndan, yani düþman ehl-i salip kumandanlarýndan, dini vurmakta daha hevesli olduðu ve örnekler vereceði ve bilhassa hudut dýþý deðil de, hudut içi ve millî irade yaftasý altýnda çalýþacaðý þüpheden varestedir."

Nihaî Vesika

Lozan Muahedesinden sonra, �?ngiltere Avam Kamarasýnda, "Türklerin istiklâlini niçin tanýdýnýz?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon'un verdiði cevap:
"�?þte asýl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve þevketlerine kavuþamayacaklardýr. Zira biz onlarý, mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüþ bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve �?smet'in verdikleri karar, Türk milletini �?slâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararýdýr."

Artýk bunun üzerine herþey ap açýk anlaþýlýyor, deðil mi?

Gizli anlaþmanýn entrikasý

Türklere dinlerini ve din temsilciliðini feda ettirmek þartýyla, sun'î istiklâl iþinde gizli anlaþmanýn müessiri, tek kelime ile, Yahudiliktir. Buna memur-u müþahhas kimse de, þimdi Mýsýr Hahambaþýsý bulunan Hayim Naum'dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teþebbüse evvelâ Amerika'da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma þeflerine, Türkün maddesini serbest býrakmalarý, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarýna yýktýrmalarý fikrini telkin etmek suretiyle baþlamýþtýr. Yani, masonluk hasebiyle Kur'ân'ýn ahkâmýný kaldýrmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiþ plânýnýn zeminini Amerika'da hazýrladýktan sonra �?ngiltere'ye geçmiþ ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek þu teklifte bulunmuþtur:
"Siz Türkiye'nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben �?slâmiyeti ve �?slâmî temsilciliklerini ayaklar altýnda çiðnetmeyi taahhüt ediyorum."

Ayný Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müþavir sýfatýyla sokulmanýn da yolunu bulmuþ, yani Mustafa Kemal ve �?smet'i kendine dost bulmuþ. Onun için üçü birleþmiþ. Ve artýk arada santralýn intizamla iþlemesine hiçbir mâni kalmamýþtýr.

Hayim Naum o sýrada Ankara'ya kadar da uzanarak plânýn muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî þahýs nezdinde-yani Mustafa Kemal yanýnda-emin bulunduðu tesirinin derecesini ölçmek istemiþtir. Öyle ki, bu tesir, mahut mevzuda Hayim Naum'dan daha heveskâr ve gayretli bir �?slâmiyet düþmanýna tesadüf etmekle muradýna ermiþ ve artýk Türkü içinden vurmanýn plânýný gerçekleþtirmek için her unsur tamamlanmýþtýr.

�?þte bu ehemmiyetli vesika, tam tamýna Risale-i Nur tercümanýnýn kýrk küsur sene evvel hadis-i þerifin ihbarýna dair beyan ettiði hadiseyi tasdik ettiði gibi; ve �?eriat-ý Ahmediye'ye ihanet eden o dehþetli þahsýn mühim bir kuvveti Yahudi olduðu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarýn hakikatýný gösterdiklerini ve yirmi beþ seneden beri Nurcularýn imhasýna keyfî kanunlarla dehþetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

antisiyonist

Sep 9, 2004

http//www.dindusmanlari.com

bazýlarý bir ordunun kazandýðý zaferi bir adama vermeye kalkýyor.
bakýn efendim, bir ordunun kazandýðý zafer , þeref, ganimet rütbe , askerler arasýnda paylaþtýrýlýr.

amma, maðlubiyet, beceriksizlik kumandana verilir. çünkü,
kumandan ne kadar becerikli kabiliyetli olursa olsun, askerlerdeki cesaret , metanet ve harp azmi olmadýkça kumandan kendini yýrtsada bir mana ifade etmez.
ama, kumandanýn verdiði yanlýþ bir karar, bir orduyu taru mar eder.
çünkü, tahrip ,bozmak kolay, tamir ,düzeltmek zordur.
bir binaya bomba koydun mu tek baþýna, bir anda harap olur.
amma, 50 adam bir ayda tamirini yapar ancak.

hem kimse koca osmanlýnýn 600 sene yýkýlmadýktan sonra koca topraklarý nasýl bir küçük türkiye coðrafyasýna sýkýþmasýnýn muhasebesini yapmaz.

osmanlýyý avrupa yýkamadý, bir casus yýktý.

Bu þahýs, yahudilerin dini, hristyanlarýn milli kýyafeti olan "fötr þapka" yý zorla giydirdi, osmanlý-islam anayasasýný isviçre anayasasý laiklikle deðiþtirdi, osmanlý-islam alfabesini latin alfabesiyle deðiþtirdi, tekke, zaviye, medreseleri kapattý, hocalar ve din adamlarýný idam ettirdi. Kur'an okumayý yasakladý, ezaný ezan-ý muhammediden ayýrýp , hurafeye döndürerek türkçeye çevirdi.dinimzde bütün haram olan maddeleri serbest býraktý ve inançlarý zorlaþtýrdý. þimdi bu adamýn müslüman-türk ile ne zoru vardý?
birde salak ülkücüler halen buna müslüman ve türk milliyetçisi diyorlar. bizi batýya satarak mý türk milliyetçisi oldu?

niye amerikayý vergiye baðlayan koca bir devlet, artýk amerikanýn kölesi haline geldi?
niye atatürkün izinden gidenlert mü'minlerin inancýna domuz baðý vuruyorlar?

niye 80 senedir laiklikle yönetilen bu ülke geri kaldý?
niye türkiyenin attýðý her adýma engel oluyorlar?

ilkokulda çocuklarýn beynini yýkýyorlar, ta ki, onu enjekte edip, ona taptýrarak yaptýklarýný meþru gördürmek, ona karþý koydurmamak ve onun izinden giderek bu ülkeyi dahada dinsiz etmektir.

JOHN
Sep 6, 2004

hakan ve diðerlerine cevap

lan hakanmýsýn nesin sana söylüyorum atatürk olduda senin annenin sorun larý düzeldimi sen anlarsýn atatürk olduda ne oldu hýrsýzlýk hat safhada fuhuþ zina ve diðerleri he
ör veriyimmi oyak bank ordu yardýmlaþma kurulu .
senin gibi özgür düþünenler için sorun yok zaten
laik ülkedeyiz zina niye suþ olsunki
1 gr islam ahlaký olan diðer arap bozmalrý dediðin
milletlere sataþmaz.arap milletimi dürttü seni
doðru özgürlük zina yapacaksýn ki hýrsýzlýk yapacaksýnki
cumhuriyete hizmet etmiþ etmiþ olacaksýn .özgürlükçü bozmalar size