GiRiS....

1839 a kadar Türk Milletini delikanlica savas meydanlarinda durduramayan, yenemeyen barbar ve geri kalmis Batililar careyi; icimizdeki cürükleri kendi cikarlari dogrultusunda egitmekte ve kullanmakta buldular. Kullandiklari insanlara "JÖNTÜRKLER" denildi. Bunlar; Ingiliz ve Fransizlar tarafindan, Osmanliyi icten yikmak icin madden destekleniyor ve kullaniliyorlardi. JönTürkler; Türk Imparatorlugunun temel yapisina sinsi sinsi girerek, Osmanli Devletini icerden zehirledi. Tanzimat, 1. Mesrutiyet, 2. Mesrutiyet, vs..bu satilmislarin ürünü idiler. 1907 yilindan sonra ise; Osmanli imparatorlugunu kullanma ve sömürme isine Almanlar sahip ciktilar. Enver Pasa, Ingiliz ve Fransizlarin terkini ve Almanlarin kucagina oturmayi 30.000 Alman Altini karsiliginda baslatti. 1907 yilindan 1922 yilina kadar Alman sömürgesi idik. 1922 yilinda Ingiliz ve Fransizlarla yapilan gizli bir anlasma ile T.C. Devleti kuruldu ve 1943 yilina kadar Ingiliz ve Fransiz sömürgesi olarak yasadik. 1943 yilinda ABD ile yapilan anlasma ile, ABD sömürgesi yapildik. Genel Kurmayimiz, Dünyanin hicbir yerinde görülmemis olan arsivleri acmama islemini yaparak, Türk Milletinin bu satilmislik gerceklerini saklamak mi istemektedir. Evrensel hukuka göre arsivler 25 yildan fazla kapali tutulamaz. Bizim arsivlerimiz ise halen bizlerden saklanilmaktadir. Devletlerarasi yapilan anlasmalarin hepsini, bizde olmasa bile, bizimle anlasma yapan ülkelerin arsivlerinde bulmak mümkündür. iste bu dis arsivlere dayanarak, bize ögretilen TÜRK TARiHiNiN yalan oldugunu -hakli olarak- iddia edenler vardir. Bu Site deki makalelerin geneli sahsima ait degildir. Geneli alintidir. Kendime ait olanlarin altinda "mim" imzam vardir. iyi okumalar, irdelemeler ve arastirmalar dilegimle. mim

17 Temmuz 2005

14. iDDIA: ATAT�RK MASON iDi ?G i r i s

�ns�z

Asagidaki ciddi iddialari;
Atat�rk�� koruma kanunlari ile yasaklama ve cezalandirma hicbir fayda getirmemistir. Bilakis bu suclamalar git-gide daha da artmis ve hatta bu kanunlar aksi tesirlerini de g�stermeye baslamislardir. Atat�rk�e karsi bir kinin varligindan da bahsetmek gercek disi da olmasa gerek. Bu demektir ki, bu yasaklama kanunlarinin derhal ortadan kaldirilmalari gerekir. Atat�rk�� koruma kanunlari adi altindaki kanunlar, cag disi kanunlardir ve hicbir kimse veya kurulus icin dünya tarihinde b�yle bir sacma kanun yoktur. Hem Atat�rk��n bu gibi koruma kanunlarina da ihtiyaci yoktur. Hem yasaklarla ve cezalarla bir insan savunulamaz.
Cumhuriyetle ilgili olmayan bu saldirilarin sadece
Atat�rk�e y�neltilmis oldugu da kesindir. Atat�rk�e yapilan bu saldirilarin, Cumhuriyete yapilan saldirilar olarak g�sterilmeleri de yanlistir.
Saldirilari ve bunlara verilen cevaplari ham olarak toplayip, sizlere sunmayi dogru buluyorum.
Bu arada
Atat�rk�� savunma bilinc ve materyallerinden yoksun olan Atatürkcülerin terbiyesizce k�f�rlere bas vurduklarini tespit etmek beni de �zd�.
Eger
Atat�rk�� savunabilecek bilgi ve yeteneginiz yoksa, k�f�rlere basvurarak, "Atat�rkc�ler cahil insanlardir" �n yargisinin olusmasini da desteklemeyiniz.

MiM

iddialar

http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/06/11/politika
/politika1.html

haber aksam gazetesinin cumartesi gunku sayisinda yer aldi
'Modern T�rkiye'yi kuranlar masondu'

Fransiz Cumhurbaskani Jaques Chirac'in g�venlik danismani Sorbone �niversitesi �gretim �yesi Dr. Alain Bauer, Modern T�rkiye'nin kurucularinin bircogunun da mason oldugunu s�yledi.

Istanbul'da d�zenlenen ' Istanbul Demokrasi ve K�resel G�venlik Konferansi'na katilan ve ayni zamanda B�y�k Dogu Mason Locasi Baskani olan Bauer, bu konuda da g�r�s bildirdi. Dr. Alain Bauer, mistik bir mesele olarak bilinen masonluk konusuna iliskin de B�y�k Dogu Mason Locasi lideri olarak, 'Bu sadece kitabi acip okumayan insanlar icin gizemli bir konudur. Bu konuda yaklasik 20 binden fazla yazilmis kitap var. Modern T�rkiye'yi kuran bircok insan mason locasindandi' diye konustu.

Kitaplarda yazili

�ne s�rd�g� konu ile ilgili isim vermesi istenilen Dr. Bauer, 'Bu konunun T�rkiye'de hassas bir konu oldugunu biliyorum ve isim vermek istemiyorum ama Paris'teki tarihi kitaplarda bunlarin kim oldugu yazilidir. Ummayacaginiz bir kisii dahi masondur' iddiasinda bulundu. Kastettigi kisinin kim oldugu konusunda ise Bauer, israrlara ragmen yanit vermedi.

El-Kaide ter�r �rg�t�n� besleyen asil kaynagin k�lt�rel ç at ýþ ma olduðu görüþünü �ne s�ren Dr. Bauer, 'El-Kaide hayali bir yapi degil, onun nasil oldugunun degerlendirilmesi lazim' dedi. Asil problemin medeniyetlerin degil k�lt�rlerin çatýþmasý olduðunu vurgulayan Bauer, Irak'taki isgalin ardindan yeniden 11 Eyl�l saldirisi gibi bir eylemin yasanabilecegi tehlikesinin var olduguna dikkat cekti.
S�leyman ARIO�?LU Devrim TOSUNO�?LU

haluk

Jun 3

Mustafa Kemal, "Katolik Kilisesi ve Masonluk"


Echte Freimaurer, Schillernde Gestallten und Nicht-Freimaurer"

Almanya'da 1991 yilinda J�rgen Holtorf tarafindan "Die Logen der Freimaurer : Geschichte, Bedeutung, Einfluss / Heyne B�cher, Sachbuch" adýnda çok ilginc bir kitap yayinlandi... "Mason Localari, Tarihi, �nemi ve Etkisi" adli kitabin 139. sayfasinda Mustafa Kemal ismiyle birlikte anilmakta. isim benzerligini �ne s�renler, dogum ve �l�m tarihini de benzetmek zorunda kalacaklar.

Mustafa Kemal'in mason oldugu oteden beri zaten bilinir. Bakin, kitapta Mustafa Kemal'den aynen su sekilde bahsedilmekte : "Ataturk, Mustafa Kemal Pascha, 1881-1938, Vater der modernen Turkei. Bis zu seinem Tode 1938 Mitglied der ^Machedonia Resorta et Veritas Loge^."

Kitabin iceriginde : "...Bir yazilmamis kural diyorki; mason localarina �ye olup olmadigini aciklama kararinin herkes kendi kendine vermelidir. Bundan dolayi �lm�s sahsiyetlerin isimlerini aciklamak yasayan �yelerden daha kolaydir." denmekte.

Zaman gectikce, gercekler ortaya ciktikca, kimin ne oldugu, kime hizmet ettigi, amacinin ne oldugu su y�z�ne cikmaktadir. Aslinda kiminin yaptiklari, icraatlari onun ne oldugunu g�stermeye yeter, ama bunu herkes anlayabilse...

T�rkiye'de kurtarici olarak g�sterilen, tabulaþtýrýlan, aleyhinde s�z bile s�yletilmeyen, koruma kanunlari ile savunulan zorla baski altinda millete kabul ettirilmeye calisilan ve arkasina sýðýnilan Mustafa Kemal'in de ne oldugu ortaya cikmisktir. M�sl�man milletin basina getirilen ve yukarida da belirttigimiz gibi bir tabu olan Mustafa Kemal, yahudilere hizmet eden bir masondur!
Mustafa Kemal, "Katolik Kilisesi ve Masonluk" adlý eserde devlet baþkanlarý içerisinde ilk sýrada yer almaktadýr.

Kitaba, "Bu mason teþkilatý, 24.06.1717 yýlýnda dört �?ngiliz locasýnýn birleþmesiyle ki, bunlar buluþma yerlerinin adlarý ile tanýnýyorlardý. Londra ve Westminster büyük locasý adý altýnda dünyanýn ilk locasý kurulmuþtur!" þeklinde baþlanmýþtýr.

Kitabta ayrýca bu localara girmenin uzun bir araþtýrmadan sonra olduðu da belirtilerek, "Bu kuruluþa girmek uzun zaman alýr ve talip olan kiþilerin manevî deðerler ölçüsü ve toplum içindeki mevkisi hususunda çok sýký tetkik inceleme yapýldýðý için çok büyük devlet adamlarý da mason localarýna kayýt olmuþlardýr!" denilmektedir. (1)

Bu masonlar ne yapmakta idiler? Hedef ve gayeleri ne idi?

"Masonluðun ve onun gizli teþkilatlarýnýn, yahudilerin çýkarlarýný, yahudilerin gayeleri olan yahudi devletini gerçekleþtirmesi ve yahudilerin dünya üzerindeki hâkimiyyetini saðlamak için yahudiler tarafýndan kurulduðu anlaþýlmýþtýr.

Siyonist liderlerden Hertzl diyor ki :

"Dünyanýn her tarafýna yayýlan mason teþkilatlarýmýz gizlice, asýl hedeflerini gizleyerek çalýþýyorlar. Yahudilerden sýzlanan birçok hýristiyan da bizim istiklalimizi kazanmamýza yardým ediyor, yahudi olmayan vekillerimiz bizim çýkarlarýmýza müsait ortamlar hazýrlýyorlar." (2)

Bu açýklamalardan ve gerçeklerden sonra Mustafa Kemal'in müslüman millete deðil de yahudiye hizmet ettiði artýk açýkça ortaya çýkýyor - nede olsa kendisi de bir yahudiydi !

Mustafa Kemal'in yaptýðý icraatlarý ve sözleri bunu açýkça ortaya koymaktadýr.

En baþta masonlar din ve devletin ayrý olmasýný isterler ve bunu desteklerler. "Dinlere karýþmamak ve laik kalmak prensibi masonluk ruhunda mülhemdir. Zira din ferd için bir inanýþtýr, ferdin manevî cephesidir. Bu itibarla, ferdin bir hâkimiyyet ifade eden dinin, yalnýz tecelli, vicdanýna sari ve nafiz kalmasý umumî iþlere tesir ve müdahalesi olmamasi lazimdir." (3)

Ayný fikri ve görüþü Mustafa Kemal de söylemiþ ve uygulamýþtýr !!!

Mustafa Kemal ile birlikte, "Din evrensel mahiyetini kaybederek millîleþtikten sonra yeni bir tekamül ile devlet yapýsýnýn dýþýnda kalmýþ, yani sosyal vicdaný temsil eden bir küme hadisesi olmaktan dýþarý çýkarak fertlerin teker teker vicdanlarýnda yaþýyan kudsî bir his olmuþtur."

Zaten Mustafa Kemal'in laik sistemi getirmesi bunun en güzel isbatý ve delilidir. Çünkü büyük mason üstadlarýndan birisi, "Laiklik demek masonluk demektir, bu ikisi tamamen aynileþmiþtir." (4) demektedir.

Mustafa Kemal'in �?talyan ceza hukukunu getirip müslüman halka uygulamasý da mason olduðuna iþarettir. Çünkü �?talyan ceza hukukunu hazýrlayan "Zanardelli" ünlü bir masondur.

�?srail devletinin kurulmasýna katkýda bulunan ve yardýmcý olan o zamanýn Ürdün Kralý Hüseyin ile samimi iliþkiler kurmasý da bunu açýklamaktadýr. Halbuki kendisi güney cephesinde harbin kaybediliþini bunlara baðlarken bunlarla iyi iliþkiler kuruyordu. Çünkü o zamandan Kral Hüseyin ile beraber �?srail devletinin kurulmasýna yardým ediyorlardý.

Memleketi modernleþtiriyoruz diyerek milletin savaþ verdiði memleketlerin kütürünü getirmesi: ??

Mustafa Kemal, yahudilerin planlarýndan birisi olan "Kadýný �?fþa" etmeyi, yani kadýný hayasýzlaþtýrmayý baþarmýþtýr. Çünkü kadýnlý-erkekli partiler düzenleyen ve bunu teþvik eden Mustafa Kemal'dir.

Yahudiler öteden beri �?slam'a düþmandýlar. Bu düþmanlýklarýna her fýrsatta da ortak olmuþlardýr. (???) �?slam'ýn ilerlememesini istemiþlerdi. Mustafa Kemal da aynýsýný yaparak �?slam'a darbe vurmuþ ve yüzbinlerce müslümaný katlettirmiþtir.

Yahudi Abel Adam, "The Book At Mustafa Kemal" adlý kitabýnda "Atatürk devrimlerini ve Atatürk Türkiye'sinin geliþmesini doðu zihniyetine karþý açýlmýþ bir mücadele olarak alkýþlarken, Avrupa'da okumuþ veya okumamýþ hiç kimse gökten inme kurallara göre yaþamýný düzenlemez diyerek Mustafa Kemal'i alkýþlýyordu." (5) diye yazýlmaktadýr.

Masonlar hakkýnda ne yapýlmasý gerekli ve onlara nasýl davranýlmasý gerektiðini Merhum Zahid Kotku þöyle izah eder:

"Lakin o mason, ben de sendenim der, camiye girer namaz da kýlar, el açýp dua da eder. �?cabýnda kürsüye çýkýp vaaz dahi eder. Aman kardeþim! Bunlarýn hiçbirisi seni aldatmasýn. Mason olduðunu bildiðin kimse baþýný secdeden kaldýrmasa dahi kýymet yoktur!" (6)

Mustafa Kemal'in hayatý gözönüne getirilip, bir de yukarýdaki söz bir araya getirilirse durum daha iyi anlaþýlýr.

Kemalist rejim ne yaparsa yapsýn artýk Mustafa Kemal'in ne mal olduðu ortaya çýkmýþtýr. Her hakikat geç de olsa birgün ortaya çýkacaktýr !

Müslüman millet artýk düþünsün; Bu adam vatan mý kurtardý, yoksa vataný periþan edip sattý mý ???

Kaynaklar :
(1) Katolik Kilisesi ve Masonluk, sf. 14-15
(2) Fethi Yeken, �?slam Âlemi, sf. 70-71
(3) Türk Mason Dergisi, Yýl: 1, Sayý: 3, Temmuz 1951, �?st., sf. 141
(4) N. Cevad Akkermann, Siyasal ve Sosyal Yönleri ile Laiklik
(5) Laisizm, Yesevizade, �?st.
(6) �?slam Dergisi, Yýl: 4, Sayý: 39

Esen kalýnýz
Ibrahim K.
****

Mason localarini kapatmismidir yoksa kapatirmi mi yapmistir ?

Türkiye ne çektiyse münafýklardan, sað gösterip sol sallayanlardan çekti. ülkeyi yahudiler ve masonlarla dolduran Mustafa Kemal denen yahudi veled-i zina, göstermelik olarak bir iki tane locayý kapatmýþ... madem kapatmýþ, onun ilkelerini kutsal kitap sayanlar niye localarý açýyor? Yaptýðý her devrimi harfini bile deðiþtirmeyen kemalist yobazlar, masonluðu neden serbest býrakýyor?

Ulan vatansever maskeli takiyyeci dönme yahudi, yoksa sende mason musun nesin, ne demek mason localarýný kapattý. ulan bu ülkeye yýðýlýp içten içe bölen þerefsiz dýþ güçler elbette kendilerini vatansever ilan edecek. Ta ki o vatanseverlik ve Türkçülüklerinin ardýnda bir foyalarýný saklasýnlar.

Mesela Diyarbakýr ermenilerinden, doðuda kürtçülük yaptýðý için "kürt ziya" lakabýyla meþhur olan Ziya Gökalp, nasýl olduda MHP'nin bile parti tüzüðüne fikirleri girecek kadar Türkçü oldu? Tekin Alp; bir yahudi olmasýna raðmen neden (MO�?SE KOHEN) ismini sakladý? uyuyun daha. Bizi içten içe vuran dýþ düþmanlar, içimizde Türkçülük, vatanseverlik taslayarak bizi bölmeye çalýþýyor.

Araplarýn arkadan vurma meselesine gelince...

Ben düþünüyorumda, �?ngilizler bize öyle bir oyun oynamýþ ki, halen bizi bize kýrdýrmýþ ve sömürgesi için iyi bir silah keþfetmiþ.

Bak arkadaþým, �?ngilizler Osmanlý'yý savaþlarla yýkamayýnca �?slam Ülkelerinde müslümanlar arasýna ýrkçýlýk akýmýný soktular. Asabiye-i milliyesini kýþkýrttýklarý �?slam ülkelerine artýk bir ümmet dayanýþmasý yerine ýrk dayanýþmasý fikrini aþýladýlar. Hatta bu ýrkçýlýk daha da geniþleyip mezhepçiliðe de dayandý. �?þte �?ngilizlerin bu hususta en büyük silahlarý �?iiler oldu. þiileri tuzaða düþürerek VAHHAB�?L�?K mezhebini kurdular. �?slam'la uzaktan yakýndan alakasý olmayan ve sýrf müslümanlar arasýnda bozgunculuk ve fitne çýkarmaktan baþka bir gayesi olmayan bu sapýk mezhep, Arabistan'da bir kaç arap ülkesinde devlet idaresini ele geçirdi. Görünüþte ARAP olan bu adamalar, aslen birer ingiliz casusu fesatçýlar idi. Savaþta Türklere karþý ingilizlerin yanýnda yer aldýlar ve Türkler ile Araplarýn arasýný bir daha kapanmamak üzere açtýlar. Yani bizim "bizi arkadan vurdular" diye evhama düþtüðümüz mesele, aslen bir ingiliz oyunudur ve neticede baþarý ile sonuçlanmýþtýr. Bize düþen bu oyuna gelmemek ve peygamber efendimizin belirttiði �?slam kardeþliðini hayata geçirmektir. Kaldý ki Araplar Türkleri çok seviyor, ortadoðuya giden çok insan bunun þuuruna varmýþtýr.

Yahudi diktatör Mustafa Kemal'e gelince...
Mister Kemal baþýna Yahudi þapkasý ( fötr þapka ) takan ingiliz casusu bir yahudidir. Misyonu da Türkiye'den Islam dinini kaldýrmaktý. Tüm bunlarý görmemek için kör, anlamamak için de salak olmak lazým. Böyle bir adamý tanrý yapmak ne kadar vahim birþey...

lafim mustafa kemal i ata yapanlara alkolik birini

Apr 20.05

Mason mustafa kemal

"Echte Freimaurer, Schillernde Gestallten und Nicht-Freimaurer"

Almanya'da 1991 yýlýnda Jürgen Holtorf tarafýndan "Die Logen der Freimaurer : Geschichte, Bedeutung, Einfluß / Heyne Bücher, Sachbuch" adýnda çok ilginç bir kitap yayýnlandý... "Mason Localarý, Tarihi, Önemi ve Etkisi" adlý kitabýn 139. sayfasýnda Mustafa Kemal ismiyle birlikte anýlmakta. �?sim benzerliðini öne sürenler, doðum ve ölüm tarihini de benzetmek zorunda kalacaklar.

Mustafa Kemal'in mason olduðu oteden beri zaten bilinir. Bakýn, kitapta Mustafa Kemal'den aynen þu þekilde bahsedilmekte : "Ataturk, Mustafa Kemal Pascha, 1881-1938, Vater der modernen Turkei. Bis zu seinem Tode 1938 Mitglied der ^Machedonia Resorta et Veritas Loge^."

Kitabýn içeriðinde : "...Bir yazýlmamýþ kural diyorki; mason localarýna üye olup olmadýðýný açýklama kararýný herkes kendi kendine vermelidir. Bundan dolayý ölmüþ þahsiyetlerin isimlerini açýklamak yaþayan üyelerden daha kolaydýr." denmekte.

Zaman geçtikçe, gerçekler ortaya çýktýkça, kimin ne olduðu, kime hizmet ettiði, amacýnýn ne olduðu su yüzüne çýkmaktadýr. Aslýnda kiþinin yaptýklarý, icraatlarý onun ne olduðunu göstermeye yeter, ama bunu herkes anlayabilse...

Türkiye'de kurtarýcý olarak gösterilen, tabulaþtýrýlan, aleyhinde söz bile söyletilmeyen, koruma kanunlarý ile savunulan zorla baský altýnda millete kabul ettirilmeye çalýþýlan ve arkasýna sýðýnýlan Mustafa Kemal'in de ne olduðu ortaya çýkmýþtýr. Müslüman milletin baþýna geçirilen ve yukarýda da belirttiðimiz gibi bir tabu olan Mustafa Kemal, yahudilere hizmet eden bir masondur!

Mustafa Kemal, "Katolik Kilisesi ve Masonluk" adlý eserde devlet baþkanlarý içerisinde ilk sýrada yer almaktadýr.

Kitaba, "Bu mason teþkilatý, 24.06.1717 yýlýnda dört �?ngiliz locasýnýn birleþmesiyle ki, bunlar buluþma yerlerinin adlarý ile tanýnýyorlardý. Londra ve Westminster büyük locasý adý altýnda dünyanýn ilk locasý kurulmuþtur!" þeklinde baþlanmýþtýr.

Kitabta ayrýca bu localara girmenin uzun bir araþtýrmadan sonra olduðu da belirtilerek, "Bu kuruluþa girmek uzun zaman alýr ve talip olan kiþilerin manevî deðerler ölçüsü ve toplum içindeki mevkisi hususunda çok sýký tetkik inceleme yapýldýðý için çok büyük devlet adamlarý da mason localarýna kayýt olmuþlardýr!" denilmektedir. (1)

Bu masonlar ne yapmakta idiler? Hedef ve gayeleri ne idi?

"Masonluðun ve onun gizli teþkilatlarýnýn, yahudilerin çýkarlarýný, yahudilerin gayeleri olan yahudi devletini gerçekleþtirmesi ve yahudilerin dünya üzerindeki hâkimiyyetini saðlamak için yahudiler tarafýndan kurulduðu anlaþýlmýþtýr.

Siyonist liderlerden Hertzl diyor ki :

"Dünyanýn her tarafýna yayýlan mason teþkilatlarýmýz gizlice, asýl hedeflerini gizleyerek çalýþýyorlar. Yahudilerden sýzlanan birçok hýristiyan da bizim istiklalimizi kazanmamýza yardým ediyor, yahudi olmayan vekillerimiz bizim çýkarlarýmýza müsait ortamlar hazýrlýyorlar." (2)

Bu açýklamalardan ve gerçeklerden sonra Mustafa Kemal'in müslüman millete deðil de yahudiye hizmet ettiði artýk açýkça ortaya çýkýyor - nede olsa kendisi de bir yahudiydi !

Mustafa Kemal'in yaptýðý icraatlarý ve sözleri bunu açýkça ortaya koymaktadýr.

En baþta masonlar din ve devletin ayrý olmasýný isterler ve bunu desteklerler. "Dinlere karýþmamak ve laik kalmak prensibi masonluk ruhunda mülhemdir. Zira din ferd için bir inanýþtýr, ferdin manevî cephesidir. Bu itibarla, ferdin bir hâkimiyyet ifade eden dinin, yalnýz tecelli, vicdanýna sari ve nafiz kalmasý umumî iþlere tesir ve müdahalesi olmamasý lazýmdýr." (3)

Ayný fikri ve görüþü Mustafa Kemal de söylemiþ ve uygulamýþtýr !!!

Mustafa Kemal ile birlikte, "Din evrensel mahiyetini kaybederek millîleþtikten sonra yeni bir tekamül ile devlet yapýsýnýn dýþýnda kalmýþ, yani sosyal vicdaný temsil eden bir küme hadisesi olmaktan dýþarý çýkarak fertlerin teker teker vicdanlarýnda yaþýyan kudsî bir his olmuþtur."

Zaten Mustafa Kemal'in laik sistemi getirmesi bunun en güzel isbatý ve delilidir. Çünkü büyük mason üstadlarýndan birisi, "Laiklik demek masonluk demektir, bu ikisi tamamen aynileþmiþtir." (4) demektedir.

Mustafa Kemal'in �?talyan ceza hukukunu getirip müslüman halka uygulamasý da mason olduðuna iþarettir. Çünkü �?talyan ceza hukukunu hazýrlayan "Zanardelli" ünlü bir masondur.

�?srail devletinin kurulmasýna katkýda bulunan ve yardýmcý olan o zamanýn Ürdün Kralý Hüseyin ile samimi iliþkiler kurmasý da bunu açýklamaktadýr. Halbuki kendisi güney cephesinde harbin kaybediliþini bunlara baðlarken bunlarla iyi iliþkiler kuruyordu. Çünkü o zamandan Kral Hüseyin ile beraber �?srail devletinin kurulmasýna yardým ediyorlardý.

Memleketi modernleþtiriyoruz diyerek milletin savaþ verdiði memleketlerin kütürünü getirmesi: ??

Mustafa Kemal, yahudilerin planlarýndan birisi olan "Kadýný �?fþa" etmeyi, yani kadýný hayasýzlaþtýrmayý baþarmýþtýr. Çünkü kadýnlý-erkekli partiler düzenleyen ve bunu teþvik eden Mustafa Kemal'dir.

Yahudiler öteden beri �?slam'a düþmandýlar. Bu düþmanlýklarýna her fýrsatta da ortak olmuþlardýr. (???) �?slam'ýn ilerlememesini istemiþlerdi. Mustafa Kemal da aynýsýný yaparak �?slam'a darbe vurmuþ ve yüzbinlerce müslümaný katlettirmiþtir.

Yahudi Abel Adam, "The Book At Mustafa Kemal" adlý kitabýnda "Atatürk devrimlerini ve Atatürk Türkiye'sinin geliþmesini doðu zihniyetine karþý açýlmýþ bir mücadele olarak alkýþlarken, Avrupa'da okumuþ veya okumamýþ hiç kimse gökten inme kurallara göre yaþamýný düzenlemez diyerek Mustafa Kemal'i alkýþlýyordu." (5) diye yazýlmaktadýr.

Masonlar hakkýnda ne yapýlmasý gerekli ve onlara nasýl davranýlmasý gerektiðini Merhum Zahid Kotku þöyle izah eder:

"Lakin o mason, ben de sendenim der, camiye girer namaz da kýlar, el açýp dua da eder. �?cabýnda kürsüye çýkýp vaaz dahi eder. Aman kardeþim! Bunlarýn hiçbirisi seni aldatmasýn. Mason olduðunu bildiðin kimse baþýný secdeden kaldýrmasa dahi kýymet yoktur!" (6)

Mustafa Kemal'in hayatý gözönüne getirilip, bir de yukarýdaki söz bir araya getirilirse durum daha iyi anlaþýlýr.

Kemalist rejim ne yaparsa yapsýn artýk Mustafa Kemal'in ne mal olduðu ortaya çýkmýþtýr. Her hakikat geç de olsa birgün ortaya çýkacaktýr !

Müslüman millet artýk düþünsün; Bu adam vatan mý kurtardý, yoksa vataný periþan edip sattý mý ???

Kaynaklar :
(1) Katolik Kilisesi ve Masonluk, sf. 14-15
(2) Fethi Yeken, �?slam Âlemi, sf. 70-71
(3) Türk Mason Dergisi, Yýl: 1, Sayý: 3, Temmuz 1951, �?st., sf. 141
(4) N. Cevad Akkermann, Siyasal ve Sosyal Yönleri ile Laiklik
(5) Laisizm, Yesevizade, �?st.
(6) �?slam Dergisi, Yýl: 4, Sayý: 39

Esen kalýnýz
Ibrahim Kumas

suat

Feb 17.05

Barbar-os a

Barbar osssss sen valla resmen sorunlusun yaaaa ne mal adamsinnnnn yaaa ne kazmasin kardesimmmm bir insan ben elhamdurullah muslumanim diyosa muslumandir senmi karar vericeksin o icinde beyni olmayan bos kafanla ???
o dedigin kitaplardan cok daha fazlasini okudum kendi ideolojine sahip insanlarin yazdiklari kitaplari bana dayatma ben kendi inancim dogrultusundaki kitaplari okurum alda sunu bastan assagiya okuda ogren biseyler !!!!

Görmemiþin Bir Atatürk'ü Olmuþ
Türklerin atasý, ölüm yýldönümünde, sonradan verilmiþ, kendisinin beðenip seçerek aldýðý adlar, san ve rütbelerle bir kez daha yunup, yýkanarak paklandý. Bir Buda heykeli ya da henüz tek tanrýlý dinlerden haberdar olmayan orman kabilelerinin totemi misali, temiz edilip kutsandý. Koca koca makamlý adamlarýn, 'görmemiþin bir Atatürk'ü olmuþ, ne yapacaðýný þaþýrmýþ' tertibinden rol aldýklarý müsameresel törenlerle tapýnma törenleri tamamlandýktan sonra, dekor ile senaryolar, yeni tekrara kadar, saklanmak üzere, bir kez daha depolara kaldýrýldý.

Doðumu, geliþim ve ölümü, hamaset dekoru içinde, acemi oyuncularýn rol aldýklarý müsameresel gösterilerle canlandýrýlýrken, 'hayat, sanat ve eserleri'ndeki gerçeklik kýrýntýlarý var mýydý, varsa nelerdi? Geçmiþin buðulu entrikalar anaforunda, bütün bunlar belirsiz ve bilinmezlik içindeydi.

Bir halkýn 'atasý' olmayý, kendisine 'soy adý'seçmiþ, yer yüzünün ilk diktatörüydü, o. Ondan önce ve sonra 'baba' lakaplý diktatörler vardý. Ama, kendine seçtiði misyonu, 'soy adý' olarak seçmiþ diktatör varsa bile, ben hatýrlamýyorum.

Daha saðlýðýnda, hayal edip beðendiði her þeyi 'gerçek' diye kabul eden lider, dün ölüm yýl dönümünde, eti, kaný, caný ve ruhuyla yaþayan bir gerçek deðil, sonradan masa baþýnda tasarlanarak yaratýlýp ululuklara çýkarýlmýþ kiþiydi. 'Atatürk'ün neresinin doðru, hangi tarafýnýn tasalanarak yaratýlmýþ yapaylýk olduðu da entrika bilinmezlikleri buðusuna bulanmýþtý.

'Görmemiþin bir Atatürk'ü olmuþ, ne yapacaklarýný þaþýrmýþlarýn elinde, 'hayatý, sanat ve eserleri'ne iliþkin gerçekler çarpýtýlmýþ, 'beðendikleri ne varsa uygundur' denilerek üstüne giydirilmiþ, Yunan efsanelerinden fýrlamýþ 'yarý insan' bir 'Tanrý' yaratýlmýþtý.

Düzgün ve doðru olan neydi, gerçeklerin anaforunda? Örneðin atalarý, öz dedesi kimdi? Babasý gerçekten 'Ali Rýza' miydi? Annesinden neden nefret ediyordu?

Onu yeniden yaratýp sunan lümpen kültür, dünya kurulduðundan beri, insan oðlunun üstün deðer yargýlarý arasýnda 'kusur, kabahat, ayýp' sayýlan entrikalarý, onun 'üstünlüðü' olarak sunmuþ, ayak oyunlarýný, tuzakçýlýðý, aþaðýlarcasýna dehasýnýn 'niþanesi' saymýþlardý.

Lozan'da 'devletin tapusu' cebe konana kadar, Türk ve Kürdlerin eþit ortaklýðý dalgalandýrýlýyordu. Ama köprü geçildikten hemen sonra Kürdler buharlaþýyor, yoklara karýþtýrýlýyor, adlarý yasaklanýyor, Türk ýrkçýlýðý dayatýlýyordu. Hitler'den önce, 1930'da, ýrkçýlýk beden ve kafa yapýsý standartlarýna kadar indiriliyor, mezroyla Atatürk'ün kafasý ölçülüyor, bu ölçüler 'Türk ýrkýnýn kafa standardý', pembe teni, mavi gözü, sarý saçlarýyla 'Asyalý'ya hiç benzemediði halde, 'biz yapýnca olur' mantýðýyla o, 'Orta Asya'dan gelmiþ arý Türk ýrkýnýn prototipi' ilan ediliyordu.

Bugün artýk resmen mezrularla kafa ölçülmüyor, ama Atatürk'ün 'ne mutlu Türküm diyene' sloganýnýn altýnda, ýrk ayýrýmý 'güvenlik soruþturmasý' adý altýnda 'pamuk iþçilerine' kadar indirgeniyordu.

Beðendikleri ne varsa Atatürk'ün baþýndan aþaðýya dökenler, ona 'arý Türk soyu' ararken ýrkçýlýðýn doruklarýna çýkýp, 'tarihten gelip geçmiþ 16 ayrý Türk devleti'ni de icat ediyorlardý. Oysa, 'tarihteki Türk devletleri' dediklerinden, sonradan eðip bükerek 'Göktürk' demede karar kýldýklarý hariç, hiçbir devletin adýnda 'Türk' yoktu.

Türk yapýlan Osmanlý devletinde 1800'lerin ortalarýna kadar 'Türk' sözcüðü yasak, Türk dili Osmanlýca vardý.
Atatürk'e mal edilen 'ya istiklal, ya ölüm' sözü, o daha ortada yokken, Halide Edip Adývar tarafýndan �?stanbul'da Sultanahmet meydanýnda baðýrýlmýþtý. Kazým Karabekir, daha onun saðlýðýnda, yazdýðý, fakat el konularak yakýlan kitabýnda, Filistin cephesinin kahramaný olarak gösterilen Atatürk'ün için, düþmaný görmeden kaçtýðýný, dolayýsýyla �?ngilizlerin görme çarpýþacak düþman bulamadan ilerlediðini yazýyordu. Onu Çanakkale Savaþý'nýn komutaný, olmamýþ �?nönü Savaþýný, 'zafer' gibi göstermek ayýp deðil mi?

Atatürk, 1919'da �?stanbul'da savaþ bakaný olmak için kulisler yapýp, propagandasý için gazete yayýnlarken Samsun'a gönderilmesini, 'kendisinden kurtulmak isteyen hasýmlarýnýn oyunu' olarak açýklýyordu. Bu yakýnma, sonradan beðenilmiyor, resmi tarihe onun, 'vataný kurtarmak için fedakarane bir hamleyle ortaya çýkýp kendiliðinden Karadenize gittiði' notu düþülüyor, demokrasiden nefret eden bir diktatör olduðu halde 'demokrat' bile ilan ediliyordu.

Bugün, TC'nin baþlýca gündemi olan 'yolsuzluklar' onun saltanat günlerinin gündemiydi. Müteahhitlerin kayrýlmasý ve Hindistan, Pakistan ile Afganistan'dan gelen yardým altýnlarla Atatürk'ün kendine çiftlikler edinmesi konuþuluyordu o zamanlar. Bugün, günleri, yerleri karýþtýran, ayakkabýlarýný giymeyi unutup çýplak ayakla Baþbakanlýk koridorlarýnda yürüyen Baþbakandan önce, Atatürk'ün gel-git olan hafýzasý ülkenin gündemiydi, Bu yüzden 'muhafaza' altýna alýnmýþ, çýkýþýndan beri yaveri, emir eri, kararlarýnýn 'infazcýsý' olan �?smet Paþa tarafýndan bile çekilmez bulunup terk edilmiþti.

Neyin gerçek, nelerin taklacý düzmeciliði olduðunun belirsizliði içinde, ölüm tarihini bilmem ama, saati de yalandý. Gece yarýsý öldüðü halde, sabah dokuzu beþ geçe yapýldý.Gece yarisi kim kalkip saygi duruþunda dururki ?

Daha ölmeden önce, taht kavgalarý baþladýðý için ölüsü ortada kalmýþ, genelkurmay baþkaný Fevzi Çakmak'ýn emriyle askerler sahip çýkmýþtý.

suat

Feb 13.05

barbaros sen zekani bi test ettir

barbaros cok komiksin sen cocum nerden ogrendin bakim bu yahudi lafini ?? baska bise bildigin yok papaganlar gibi yahudi yahudi diyip diyip duruyosun atandan sana gecmis sanirim atan bile yahudi usagiydi senin filistin cephesinden kacip o topraklari yahudilere peskes cekti korkak odlek birisiydi ayni senin gibi eminimki bi savas olsa ilk yurd disina kacicak olanlar sen ve senin gibi ataturkculer olurdu ataturk diye diye islami bitirdiniz bide muslumanim diye laf atiyosun bari islami agzina alma senin gibi ataturk e inanlar olsa olsa zaten ateist olurlar senin atan ickici sarhos du eminimki sende oyle birisin senin atan yasli kadinlarin baslarini zorla actirdi kilik kiyafet yasasi ile avrupaya benzemek icin iste sizler boyle sahsiyettiz karaktersiz canlilarsiniz sonrada gelmis yok efendim ataturk avrupali olmadi diyecek kadarda ahmak ve bi o kadarda yalanci insanlarsiniz karsinizda cocuk yok sizin ilkokul ogenciside degil kimse sen git onlari ilkokuldaki cocuklara anlat gerci onlar bile inanmaz sana
O kadar ahmak insanlarsiniz ki laf bile anlamiyosunuz gercekleri hep sakliyosunuz 2005 yilina gelmisiz hala atam atam diyip diyip dert yakiniyosunuz millet marsa gitti siz uyuyun atam atam diyip yeryuzunde hangi milletde boyle bir mantik var ya resmek diktador mantigi var sizde aklinizi basiniza alin dicem ama olmayan birseyi kazanamassin zaten sen git anitkabir e deftere atamm sana cok kotu laflar ediyolar diye dert yakin ahmaklar sizi baska bise elinizden gelmez bu ulkeyi senin ve atan gibi alkolik sarhos insanlar kurtarmadi musluman insanlar kurtardi senin atan sarhos kafasi ile plan bile yapamiyoduki kaldiki ulkeyi kurtarsin o kadar ahmaksinizki yazdiklariniza sizler bile inanmiyosunuz
mustafa kemal dediginiz sahsi oraya kimler getirdi kimlerin destegini aldi inglizlerin destegini aldi ingilizler ona maddi destek verdi onlar planladi herseyi senin atanda tipki ingiliz casusu lawrence in aynisiydi lawrence da arab ve musluman gibi gorunup muslumanlari birbirine dusurmustu ve onun yuzunden 1000 lerce musluman olmustu senin atanda ajandi zaten
Artik o zorbalik devri kapandi artik insanlarin gozu acildi o diktator devrindeki gibi herkes herseye inanmiyo internet var artik insanlar herseyi ogreniyolar internetin onune kimse gecemez sizin elinizden gelse rtuk gibi buralarida kapatirsiniz ama buna gucunuz yetmez iste siz oyle korkak oyle zavalli insanlarsiniz ki atanizi kanunlar ile koruyosunuz korkak yaratiklar sizi sizde tavuk kadar cesaret yok odlek siniz o kanunlar olmamis olsa inan bana atanin gomuldugu yerde dahil olmak uzere birtek heykel kalmazdi o topraklarda sizin sayiniz o kadar azki sadece kici rahatta olan senin atanin kurdugu duzen sayesinde koseyi donen zengin ahmaklar sadece senin atani savunur o kanunlar olmamis olsa insanlar atandan ne kadar nefret ettiklerini haykirilar ama zavalli insanlarin hepsi korkuyo bunu soylemeye hapse gireriz diye iste sizler boyle zorba diktaci ahmaklarsiniz barbaros senin yazdiklarini kaale bile almiyorum cunku mantik disi ve ahmakca konusuyosun birtek soyledigin laf var yahudi usaklari sen zaten baska bise bulamassin senin atana biri laf soylese yya yahudi usagi dersin yada deli tipki senin ateist basinin gibi cunku ateistler hep iftiraci yalanci ve soysuzlardir tipki senin gibi onca soru sordum ama birisine bile mantikli cevap veremedin sizler ve sizin gibiler osmanliyi bitirdi senin atan osmanliyi bitirdi yaziklar olsun kaldiki sizin gibi dusunenlerin yuzlerine tukurmek lazim 600 yillik bir devleti bitirdiniz utaninnn 600 yildir muslumanlari koruyan hilafet devletini kaldirdiniz utanin beeee ahmaklarr hala da atam atam diyip aniriyosunuz

Acaba, olmayaný olmuþ gibi gösterme ayýbýndan, ne zaman kurtulacak bunlar?

barbaros
Feb 8.05

site ye

eyy yüce ATATÜRK... ATAM

bu soysuz köpekler sana;

-dönme dediler...
-sabataist dediler...
-mason dediler...
-alkolik dediler...
-yahudi asýllý dediler...
-arnavut dediler...
-ingiliz ajaný dediler..
-gayri müslim dediler...
-kafir dediler...
-ibne dediler...
-katil dediler...
-piç dediler...
-türkiyeti sattý dediler..
-kemalist (bu isim bir oyundur, kemalist deðil atatürkçü)dediler...
-ataist dediler...
-dinsiz dediler..
-kulampara dediler...
EYY YÜCE ATAM VE AYNI SOYSUZ KÖPEKLER..
-Seni inkar ettiler....
-tarihimize sahip çýkmadýlar...
-vatanýmýzý yahudiye altýn tepsiyle sunmaktalar...
-dinimize yobazlýk soktular...
-ilimleri ülkemize sokmadýlar..
-yeni ilimlere þeytan icadý dediler...
-yeniliklere müslüman düþmanlýðý dediler...
-ahlaký apýþ arasýnda aradýlar...

ama senin ne olduðunu yüreklerde yatan türklük aþký biliyor..
bu soysuz ve þerefsiz köpekler sana yaptýklarýný zamanýnda Hz muhammed e de yaptýlar...
þimdide ayný þahsiyetler vataný satarcasýna tarihimize, türklüðümüze ve yüce dinimize leke düþürmekteler...

suat
Feb 05.05

Diktatör Mustafa Kemal Masondu


"Echte Freimaurer, Schillernde Gestallten und Nicht-Freimaurer"

Almanya'da 1991 yilinda Jürgen Holtorf tarafindan "Die Logen der Freimaurer : Geschichte, Bedeutung, Einfluß / Heyne Bücher, Sachbuch" adinda çok ilginç bir kitap yayinlandi... "Mason Localarý, Tarihi, Önemi ve Etkisi" adli kitabin 139. sayfasinda Mustafa Kemal ismiyle birlikte anýlmakta. �?sim benzerliðini öne sürenler, doðum ve ölüm tarihini de benzetmek zorunda kalacaklar.

Mustafa Kemal'in mason olduðu oteden beri zaten bilinir. Bakýn, kitapta Mustafa Kemal'den aynen þu þekilde bahsedilmekte : "Ataturk, Mustafa Kemal Pascha, 1881-1938, Vater der modernen Turkei. Bis zu seinem Tode 1938 Mitglied der ^Machedonia Resorta et Veritas Loge^."

Kitabin içeriginde : "...Bir yazilmamis kural diyorki; mason localarina üye olup olmadigini açiklama kararini herkes kendi kendine vermelidir. Bundan dolayi ölmüs sahsiyetlerin isimlerini açiklamak yasayan üyelerden daha kolaydir." denmekte.

Zaman geçtikçe, gerçekler ortaya çiktikça, kimin ne oldugu, kime hizmet ettigi, amacinin ne oldugu su yüzüne çikmaktadir. Aslinda kisinin yaptiklari, icraatlari onun ne olduðunu göstermeye yeter, ama bunu herkes anlayabilse...

Türkiye'de kurtarici olarak gösterilen, tabulastirilan, aleyhinde söz bile söyletilmeyen, koruma kanunlari ile savunulan zorla baski altinda millete kabul ettirilmeye çalisilan ve arkasina siginilan Mustafa Kemal'in de ne oldugu ortaya çikmistir. Müslüman milletin basina geçirilen ve yukarida da belirttigimiz gibi bir tabu olan Mustafa Kemal, yahudilere hizmet eden bir masondur!

Mustafa Kemal, "Katolik Kilisesi ve Masonluk" adli eserde devlet baskanlari içerisinde ilk sirada yer almaktadir.

Kitaba, "Bu mason teskilati, 24.06.1717 yilinda dört Ingiliz locasinin birlesmesiyle ki, bunlar buluþma yerlerinin adlarý ile tanýnýyorlardý. Londra ve Westminster büyük locasý adý altýnda dünyanýn ilk locasý kurulmuþtur!" þeklinde baþlanmýþtýr.

Kitabta ayrýca bu localara girmenin uzun bir araþtýrmadan sonra olduðu da belirtilerek, "Bu kuruluþa girmek uzun zaman alýr ve talip olan kiþilerin manevî deðerler ölçüsü ve toplum içindeki mevkisi hususunda çok sýký tetkik inceleme yapýldýðý için çok büyük devlet adamlarý da mason localarýna kayýt olmuþlardýr!" denilmektedir. (1)

Bu masonlar ne yapmakta idiler? Hedef ve gayeleri ne idi?

"Masonluðun ve onun gizli teþkilatlarýnýn, yahudilerin çýkarlarýný, yahudilerin gayeleri olan yahudi devletini gerçekleþtirmesi ve yahudilerin dünya üzerindeki hâkimiyyetini saðlamak için yahudiler tarafýndan kurulduðu anlaþýlmýþtýr.

Siyonist liderlerden Hertzl diyor ki :

"Dünyanýn her tarafýna yayýlan mason teþkilatlarýmýz gizlice, asýl hedeflerini gizleyerek çalýþýyorlar. Yahudilerden sýzlanan birçok hýristiyan da bizim istiklalimizi kazanmamýza yardým ediyor, yahudi olmayan vekillerimiz bizim çýkarlarýmýza müsait ortamlar hazýrlýyorlar." (2)

Bu açýklamalardan ve gerçeklerden sonra Mustafa Kemal'in müslüman millete deðil de yahudiye hizmet ettiði artýk açýkça ortaya çýkýyor - nede olsa kendisi de bir yahudiydi !

Mustafa Kemal'in yaptýðý icraatlarý ve sözleri bunu açýkça ortaya koymaktadýr.

En baþta masonlar din ve devletin ayrý olmasýný isterler ve bunu desteklerler. "Dinlere karýþmamak ve laik kalmak prensibi masonluk ruhunda mülhemdir. Zira din ferd için bir inanýþtýr, ferdin manevî cephesidir. Bu itibarla, ferdin bir hâkimiyyet ifade eden dinin, yalnýz tecelli, vicdanýna sari ve nafiz kalmasý umumî iþlere tesir ve müdahalesi olmamasý lazýmdýr." (3)

Ayný fikri ve görüþü Mustafa Kemal de söylemiþ ve uygulamýþtýr !!!

Mustafa Kemal ile birlikte, "Din evrensel mahiyetini kaybederek millîleþtikten sonra yeni bir tekamül ile devlet yapýsýnýn dýþýnda kalmýþ, yani sosyal vicdaný temsil eden bir küme hadisesi olmaktan dýþarý çýkarak fertlerin teker teker vicdanlarýnda yaþýyan kudsî bir his olmuþtur."

Zaten Mustafa Kemal'in laik sistemi getirmesi bunun en güzel isbatý ve delilidir. Çünkü büyük mason üstadlarýndan birisi, "Laiklik demek masonluk demektir, bu ikisi tamamen aynileþmiþtir." (4) demektedir.

Mustafa Kemal'in �?talyan ceza hukukunu getirip müslüman halka uygulamasý da mason olduðuna iþarettir. Çünkü �?talyan ceza hukukunu hazýrlayan "Zanardelli" ünlü bir masondur.

�?srail devletinin kurulmasýna katkýda bulunan ve yardýmcý olan o zamanýn Ürdün Kralý Hüseyin ile samimi iliþkiler kurmasý da bunu açýklamaktadýr. Halbuki kendisi güney cephesinde harbin kaybediliþini bunlara baðlarken bunlarla iyi iliþkiler kuruyordu. Çünkü o zamandan Kral Hüseyin ile beraber �?srail devletinin kurulmasýna yardým ediyorlardý.

Memleketi modernleþtiriyoruz diyerek milletin savaþ verdiði memleketlerin kütürünü getirmesi: ??

Mustafa Kemal, yahudilerin planlarýndan birisi olan "Kadýný �?fþa" etmeyi, yani kadýný hayasýzlaþtýrmayý baþarmýþtýr. Çünkü kadýnlý-erkekli partiler düzenleyen ve bunu teþvik eden Mustafa Kemal'dir.

Yahudiler öteden beri �?slam'a düþmandýlar. Bu düþmanlýklarýna her fýrsatta da ortak olmuþlardýr. (???) �?slam'ýn ilerlememesini istemiþlerdi. Mustafa Kemal da aynýsýný yaparak �?slam'a darbe vurmuþ ve yüzbinlerce müslümaný katlettirmiþtir.

Yahudi Abel Adam, "The Book At Mustafa Kemal" adlý kitabýnda "Atatürk devrimlerini ve Atatürk Türkiye'sinin geliþmesini doðu zihniyetine karþý açýlmýþ bir mücadele olarak alkýþlarken, Avrupa'da okumuþ veya okumamýþ hiç kimse gökten inme kurallara göre yaþamýný düzenlemez diyerek Mustafa Kemal'i alkýþlýyordu." (5) diye yazýlmaktadýr.

Masonlar hakkýnda ne yapýlmasý gerekli ve onlara nasýl davranýlmasý gerektiðini Merhum Zahid Kotku þöyle izah eder:

"Lakin o mason, ben de sendenim der, camiye girer namaz da kýlar, el açýp dua da eder. �?cabýnda kürsüye çýkýp vaaz dahi eder. Aman kardeþim! Bunlarýn hiçbirisi seni aldatmasýn. Mason olduðunu bildiðin kimse baþýný secdeden kaldýrmasa dahi kýymet yoktur!" (6)

Mustafa Kemal'in hayatý gözönüne getirilip, bir de yukarýdaki söz bir araya getirilirse durum daha iyi anlaþýlýr.

Kemalist rejim ne yaparsa yapsýn artýk Mustafa Kemal'in ne mal olduðu ortaya çýkmýþtýr. Her hakikat geç de olsa birgün ortaya çýkacaktýr !

Müslüman millet artýk düþünsün; Bu adam vatan mý kurtardý, yoksa vataný periþan edip sattý mý ???

Kaynaklar :
(1) Katolik Kilisesi ve Masonluk, sf. 14-15
(2) Fethi Yeken, �?slam Âlemi, sf. 70-71
(3) Türk Mason Dergisi, Yýl: 1, Sayý: 3, Temmuz 1951, �?st., sf. 141
(4) N. Cevad Akkermann, Siyasal ve Sosyal Yönleri ile Laiklik
(5) Laisizm, Yesevizade, �?st.
(6) �?slam Dergisi, Yýl: 4, Sayý: 39
Esen kalýnýz
Ibrahim K.

kadavra
Feb 01.05

kim o yazar dr rýza nur muþ allahýn maymunun teki birþey yazmýþ buda getirmiþ koymuþ buraya beðenmiyorsan atatürk ün yaptýklarýna okuma bunlara yazmada türkce kullanma o zaman ingilizce kullan arabca kullan zatwn seversiniz siz ingilizce olanlar ingiliz þunu demiþ arap kardeþlerimþiz þunu demiþ kullanma o zaman türkçe adamýn derdi tasasý bu baþka derdi yok resmen


Jan 31.05

*******

Yakup cemil misin yoksa mason musun nesin, ne demek ulan masonlar vatansever. ulan bu ülkeye yýðýlýp içten içe bölen þerefsiz dýþ güçler elbette kendilerini vatansever ilan edecek. ta ki o vatan severlikl ve Türkçülüklerinin ardýnda bir foyalarýný saklasýnlar.